Antimobbestrategi

På Mellervangskolen har vi sloganet ”Skæv, skøn og skabende”. Med disse ord vil vi gerne signalere:

 • at vi har mod til at vælge en skæv og anderledes tilgange til læring og trivsel.

 • at det er skønt at være på Mellervangskolen, at vi har fokus på trivsel og at alle skal opleve sig som værdifulde medlemmer af meningsfulde fællesskaber.

 • at vi skaber læring, fællesskaber og oplevelser gennem aktive handlinger.

 • at elever, forældre og ansatte på Mellervangskolen gennem kreativitet og innovation oplever, at der bliver skabt værdi gennem alles indsats.

Vores kerneopgave som leder og medarbejder på Mellervangskolen er derfor, at skabe et levende miljø for læring, kreativitet og trivsel, hvor børnene får redskaber til at arbejde innovativt og får mod på at begå sig I verden.

 

I arbejdet med at alle børn trives og får mod på at begå sig i verden er forebyggende og indgribende tiltag i forhold til analog og digital mobning væsentlige. I Mellervangskolens arbejde mod mobning, tager vi udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs definition af mobning og deres 8 tegn på mobning: http://dcum.dk/media/2082/8tegnmob.pdf

 

Mobning er et gruppefænomen

Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på årgange.

Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange.

Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

 

8 tegn på mobning

Mobning er et kompliceret fænomen, og det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en situation kan siges at være mobning. Vi har på de næste sider opstillet otte punkter, som hver især præsenterer nogle væsentlige karakteristika ved mobning. Listen kan derfor ses som 8 tegn på mobning.

 1. Når drilleri ikke længere er for sjov

 2. Når konflikter ikke længere kan løses

 3. Når udstødelseshandlinger bliver systematiske

 4. Når fællesskaberne er præget af utryghed

 5. Når fællesskabet har lav tolerancetærskel

 6. Når fællesskabet mangler empati

 7. Når fællesskabet er præget af magtubalance

 8. Når fællesskabet er præget af ensomhed

 

Fælles ansvar om elevernes trivsel

Alle voksne, forældre, lærere, pædagoger og ledere er forpligtet til at reagere, hvis et barn ikke trives. Uanset om der er tale om mobning eller ej. Det er afgørende for børn og unges trivsel, at deres oplevelser og følelser anerkendes, og at der arbejdes målrettet med at bekæmpe eventuel mistrivsel.

 

Forebyggende tiltag:

 • Alle elever gennemfører den nationale trivselsmåling. Teamet omkring klassen samarbejder med skolens inklusionsvejleder og skolesocialrådgiver om arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter. Eleverne inddrages i udarbejdelse af en handleplan svarende til deres alder. Forældrene informeres og inddrages i relevante dele af arbejdet med handleplanen og handlingerne.

 • Alle pædagogiske medarbejdere er kontaktpersoner, sådan at hver medarbejder kun har et mindre antal primærbørn de skal have særligt fokus på fagligt, personligt og socialt.

 • Teamene har et fælles ansvar sammen med forældrene for, at alle børn og unge trives i skolen.

 • Skolen har en legepatrulje, som understøtter elevernes leg i pauserne

 • Der er etableret venskabsklasser mellem årgangene (0.-5., 1.-6., 2.-7., 3.-8., 4.-9.). Venskabsklasserne planlægger et antal aktiviteter i løbet af skoleåret, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af alder.

 • Alle elever på Mellervangskolen kommer på lejrskole/hyttetru/koloni hvert andet år, for at understøtte arbejdet med gode relationer mellem eleverne og mellem elever og personale.

 • Skolens PædagogiskeLæringsCenter har et team bestående af forskellige vejledere, som løbende har fokus på at alle børn oplever, at de deltager i faglige og sociale fællesskaber, hvor igennem der opnås en positiv udvikling fagligt, socialt og personligt. (læs mere om SFI på https://sites.google.com/mellervang.dk/plc/plc-faglig-og-social-inklusion)

 • 2 gange om året afholdes der årgangskonferencer mellem ledelse og team, hvor der er særlig fokus på elevernes faglige, personlige og sociale trivsel.

 • Skolens inklusionsvejleder og skolesocialrådgiver deltager i forældremøder med fokus på at skabe god klassetrivsel sammen med forældrene.

 • Skolebestyrelsen har vedtaget principper for forældreinvolvering og forældreinddragelse, da det er vigtigt for os, ”at skole og hjem er fælles om at understøtte elevens faglige, sociale og personlige udvikling” samt ” Sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn”. (se princip for skole- og hjemsamarbejdet)

 • Skolebestyrelsen har vedtaget en It-strategi, hvor It-dannelse er et centralt omdrejningspunkt. (se It-strategi)

 

Indgribende tiltag:

Hvis en elev, forælder eller medarbejder oplever, at et barn, en gruppe eller en klasse mistrives skal der handles, uanset om der er tale om mobning eller mistanke om mobning.

 

Hvad gør forældrene ved bekymring om mistrivsel eller mobning (både analog og digital):

 • Kontakt skolen hurtigst muligt.
  Som udgangspunkt opfordre vi til af forældrene kontakter elevens kontaktperson eller en anden af elevens voksne i skolen, alternativt kan man kontakte lederen af afdelingen eller skolelederen (kontaktoplysninger kan findes på skolens hjemmeside).
  Da dette er en følsom problemstilling bør denne kontakt altid foregår telefonisk. Hvis forælderen ikke kan komme i kontakt via telefonen, skriv da en besked i intra, hvor du beder om at blive kontaktet hurtigst muligt.

 

Hvad gør medarbejderne hvis de selv har en bekymring om mistrivsel eller mobning eller hvis de bliver kontaktet af en elev eller forælder (både analog og digital):

 • Medarbejderen drøfter bekymringen med sit team. Afhængig af alvorligheden i bekymringen vurderes og besluttes det fortsatte forløb.

 • Hvis alvorligheden er stor kontaktes nærmeste leder og der udarbejdes en handleplan med involvering af relevante medarbejdere og vejledere fra skolen. De involverede elevers forældre kontaktes.

 • Hvis alvorligheden er mindre og der kan arbejdes forebyggende iværksættes skolens indsatstrappe ved bekymringer om elevers faglige og sociale trivsel (se https://sites.google.com/mellervang.dk/plc/plc-faglig-og-social-inklusion).

 

Hvad gør eleven ved bekymring om mistrivsel eller mobning (både analog og digital):

 • Fortæl dine forældre om hvordan du har det eller om din bekymring for en anden elev, sådan at I sammen kan kontakte skolen. Herefter handles som beskrevet under forældre og medarbejdere.

 • Fortæl det til en voksen på skolen, det kan være din kontaktperson, en anden af dine undervisere, skolens inklusionsvejler eller skolesocialrådgiver. Fortæl dem om hvordan du har det eller om din bekymring for en anden elev. Herefter handles som beskrevet under medarbejdere.